CONTRACT PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Nr............ din data de .................

I.       PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. Alde Voyage S.R.L., prin agenția de turism Alde Tour, cu sediul în Bld. Republicii, Nr. 8, Reșița, CS, România, Europa, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/ 837/ 2017, C.U.I. 38585727, conturi bancare RO22 RZBR 0000 0600 2004 9800 (LEI) si RO79 RZBR 0000 0600 2005 0035 (EUR), deschise la Raiffeisen Bank, tel. 0722.722.720, email rezervari@aldetour.ro, pagină web www.aldetour.ro, titulară a licenței de turism nr. 1737/ 15.04.2019 denumita in continuare după caz Alde Tour sau Agenția

 

și călătorul/ reprezentantul călătorului, domnul/ doamna ........, domiciliat/ domiciliată în ................., posesor/ posesoare al/ a buletinului/ cărții de identitate seria....... și nr. .........., C.N.P. ........................, email ......................, telefon ..............., au convenit la încheierea prezentului contract.

 

II.       OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie:

2.1.1. Vanzarea de catre Alde Tour, in calitate de agentie de turism organizatoare, a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bon de comanda sau alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Alde Tour are calitatea de organizator, conform prevederilor legale in vigoare, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: ALDE-ORG. Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Alde Tour ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Alde Tour.

2.1.2. Intermedierea de catre Alde Tour, care actioneaza ca si agentie de turism intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre Alde Tour cu alte agentii de turism organizatoare (in aceasta situatie agentia de turism organizatoare, alta decat Alde Tour, va fi denumita pe tot parcursul prezentului contract Agentia sau Organizatorul), a pachetului de servicii de calatorie constituit de catre Organizator, inscris in voucher, bon de comanda sau alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Alde Tour are calitatea de intermediar, conform prevederilor legale in vigoare, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: ALDE-INT. Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului, Alde Tour informând în mod corespunzător călătorul, despre aceste garanții.

2.2. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii Alde Tour in relatia cu calatorul (agentie de turism organizatoare sau intermediara) se regasesc in bonul de comanda, parte integranta a prezentului contract.

 

III.       INCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui sau a bonului de comanda, care este parte integranta a contractului, de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/ sau mijloace electronice. Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:

a) exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Alde Tour a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/ contact;

b) exprimarea acordului verbal, in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un reprezentant al Alde Tour, cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata, iar calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;

c) exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Alde Tour.

3.2. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Alde Tour poate solicita un avans de pana la 90% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile.

3.3. In cazul in care, cu acordul calatorului, prezentul contract este pus integral la dispozitia acestuia sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Alde Tour sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in bonul de comanda, oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate calatorului de Alde Tour, nefiind necesara incheierea in forma scrisa pe suport hartie a contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

3.4. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie cu precizarea ca serviciul prestat este accesul clientului la oferta furnizorului final. Alde Tour proceseaza rezervarea si odata cu finalizarea ei, considera serviciul prestat/ finalizat. Nu este obligatia Alde Tour de a oferi cazare/ zbor, ci doar de a facilita accesul clientului la achizitia lor.

 

IV.       PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Pretul total al pachetului de servicii de calatorie este de ........................ Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Alde Tour, alte mijloace de comunicare electronica si/ sau pe factura.

4.1.1. Pentru serviciile Alde Tour de rezervare a pachetelor de servicii de calatorie proprii sau dupa caz de intermediere a pachetelor de servicii de calatorie ale altor agentii de turism organizatoare, calatorul datoreaza si se obliga sa plateasca Alde Tour comisionul de minim 10% din tariful total al rezervarii/ achizitiei pachetului de servicii de calatorie. Comisionul Alde Tour este inclus in tariful total comunicat calatorului si inscris in bonul de comanda/ factura/ contract. Comisionul Alde Tour este datorat de calator din momentul rezervarii/ achizitiei pachetului de servicii de calatorie. Prin comisionul Alde Tour se intelege retributia pe care calatorul se obliga sa o plateasca catre Alde Tour in orice situatie (inclusiv in situatii de forta majora sau caz fortuit), pentru serviciile de rezervare sau intermediere a pachetelor de servicii de calatorie, efectuate in conformitate cu prezentul contract/ bonul de comanda.

4.2. Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul etc.; enumerarea este doar exemplificativa.

4.3. Modalitati de plata:

La incheierea contractului, Alde Tour poate solicita plata unui avans din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie, după cum urmează:

a) 30% avans din valoarea serviciilor la data confirmarii rezervarii, iar diferenta de plata se achita dupa cum urmeaza: 40% intr-un termen care nu va depasi 30 de zile calendaristice inaintea datei de incepere a calatoriei/ sejurului, respectiv 30% intr-un termen care nu va depasi 21 de zile calendaristice inaintea datei de incepere a calatoriei/ sejurului;

b) 100% avans din valoarea integrala a biletelor de avion sau de autocar + conditiile specifice de incasare pentru serviciile de calatorie la sol, altele decat transportul, in functie de tipul produsului si oferta;

c) 100% avans din valoarea serviciilor la data confirmarii rezervarii, pentru pachetele de servicii de calatorie care au data de incepere a calatoriei/ sejurului sub 21 de zile calendaristice fata de data rezervarii;

d) 100% avans din valoarea serviciilor la data confirmarii rezervarii, pentru ofertele nerambursabile (de exemplu, Early Booking, Last Minute, Oferta Speciala, Oferta Promo, Pachet Dinamic, City-break, Non Refundable, Inscrieri Timpurii etc.).

In cazul in care in bonul de comanda sau in factura sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la lit. a)-d) din prezentul cap. IV pct. 4.3., intotdeauna se aplica exclusiv conditiile de plata din bonul de comanda sau din factura.

4.4. Plata pachetului de servicii de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii.

4.5. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

4.6. Plata poate fi efectuata in numerar (cash) sau cu cardul, prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura sau link de plata – NETOPIA mobilPay.

 

V.       DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

5.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 10%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat etc., aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei.

In cazurile prevazute la cap. V pct. 5.3. lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.

5.2. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului. Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

5.3. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

5.4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, sms etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari fata de cele stipulate in bonul de comanda:

a) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii; 

b) denumirea, sediul/ adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/ sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/ sau a intermediarului; 

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

5.5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;

b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.

5.6. Agentia este obligata sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu cap. VI pct. 6.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

5.7. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

5.8. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform cap. V pct. 5.7., au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform cap. V pct 5.7., doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

5.9. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu cap. V pct. 5.8. al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/ sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.

5.10. Agentia nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse calatorului de aceste intarzieri.

 

VI.       DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

6.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat). Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. V pct. 5.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. V pct. 5.3. lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:

a) sa accepte modificarea propusa;

b) sa rezilieze contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere.

In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. V pct. 5.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.4. In cazul in care calatorul reziliaza unilateral contractul in temeiul cap. VI pct. 6.2. lit. b) sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie

b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie; 

c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

6.5. In cazul situatiei mentionate la cap. VI pct. 6.4 lit. c), calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor prezentului contract sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile;

ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2 si 6 zile; 

iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile; 

b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la cap. V pct. 5.3. lit. b) si c) si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului; 

c) anularea s-a facut din vina calatorului.

6.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze unilateral in orice moment, in tot sau in parte contractul, iar in cazul in care rezilierea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, caz in care calatorul este obligat sa achite doar comisionul Alde Tour, conform prevederilor cap. IV pct. 4.1.1. si cap. VI pct. 6.20. din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

6.7. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. 

Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/ denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VII la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

6.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

6.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi.

6.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

6.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/ desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

6.12. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

6.13. In cazul sejururilor de odihna si/ sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

6.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/ noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/ noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/ sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

6.15. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/ hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/ sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

6.16. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

6.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

6.19. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.20. In toate cazurile de renuntare/ suspendare/ neprestare/ anulare a rezervarii/ achizitiei pachetului de servicii de calatorie, indiferent de cine solicita/ invoca renuntarea/ suspendarea/ neprestarea/ anularea rezervarii/ achizitiei pachetului de servicii de calatorie sau de motivele renuntarii/ suspendarii/ neprestarii/ anularii, inclusiv in cazul renuntarii/ suspendarii/ neprestarii/ anularii sau imposibilitatii de prestare pe motiv de forta majora sau caz fortuit, calatorul are obligatia de a platii Alde Tour comisionul, respectiv Alde Tour are dreptul de a mentine din sumele achitate de catre calator comisionul Alde Tour conform prevederilor cap. IV pct. 4.1.1. fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

6.21. Calatorul are obligatia de a se asigura ca pasapoartele/ cartile de identitate au o valabilitate de minim 6 luni de la data intoarcerii din calatorie si sa nu prezinte urme de deteriorare a elementelor de siguranta.

6.22. Calatorul se obliga sa anunte Agentia daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si anume e-mail: ##CLIENT_EMAIL## si telefon: ##CLIENT_PHONE##. Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentie pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.

 

VII.       RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI, DELIMITAREA RASPUNDERII

7.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul anuleaza sau renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari mentionate mai jos, cu exceptia situatiilor in care bonul de comanda sau factura fiscala prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile din bonul de comanda sau factura fiscala.

Prin renuntare se inteleg, dupa caz, urmatoarele situatii:

a) refuzull calatorului de a achita diferenta pentru pachetul de servicii de calatorie rezervat;

b) neprezentarea calatorului, cu rezervarea efectuata si avans achitat, pentru a plati diferentele;

c) neprezentarea calatorului, cu rezervarea efectuata si pret integral platit, la aeroport/ locul de plecare/ destinatie;

d) retragerea calatorului, exprimata in scris;

e) calatorul din propria dorinta/ initiativa decide sa inlocuiasca serviciile de calatorie parte componenta a pachetului, cu servicii de calatorie a altor furnizori/ prestatori, contractate pe cont propriu sau decide sa intrerupa sejurul/ calatoria;

f) calatorul nu poate pleca in sejur/ calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia;

g) calatorul este intors de la granita sau nu i se permite tranzitul/ intrarea pe teritoriul unui stat de catre serviciul de graniceri/ politia de frontiera;

h) refuzul de imbarcare a calatorului din partea companiei aeriene din motive ce tin de persoana calatorului.

Penalizarile aplicabile in caz de renuntare/ anulare:

a) 50% din valoarea serviciilor, dacă renunţarea/ anularea se face intr-un termen care nu va depasi 30 de zile calendaristice inaintea datei de incepere a calatoriei/ sejurului;

b) 70% din valoarea serviciilor, dacă renunţarea/ anularea se face in intervalul 29-21 de zile calendaristice inaintea datei de incepere a calatoriei/ sejurului;

c) 100% din valoarea serviciilor, dacă renunţarea/ anularea se face într-un termen mai mic de 21 de zile calendaristice inaintea datei de incepere a calatoriei/ sejurului sau prin neprezentarea la aeroport/ locul de plecare/ destinatie;

d) 100% din valoarea serviciilor, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul unui program special (de exemplu, Early Booking, Last Minute, Oferta Speciala, Oferta Promo, Pachet Dinamic, City-break, Non Refundable, Inscrieri Timpurii etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea/ anularea;

e) in completarea conditiilor de mai sus: in cazul in care sejurul a fost achitat partial sau integral cu tichete sau card de vacanta Sodexo, Edenred, Cheque Vacances, penalizarea nu poate fi mai mica decat suma achitata cu acestea. Conform OUG nr. 8/ 2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/ 2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

In cazul in care in bonul de comanda sau factura fiscala sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele din prezentul cap. VII pct. 7.1., intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din bonul de comanda sau factura fiscala. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. IV pct. 4.1., din prezentul contract.

7.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda/ factura fiscala sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la cap. VII pct. 7.1.

7.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acestuia.

7.4. Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/ politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/ tranzit/ intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

7.5. Penalizarile echivalente cu 100% din pret se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

7.6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentie. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7.7. Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie nu poate depasi dublul pretului total al pachetului de servicii de calatorie.

7.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

7.9. Toate sumele mentionate la cap. VII pct. 7.1.7.2.7.3.7.4. si 7.5. se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

7.10 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/ aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE)  nr. 261/ 2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/ 91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/ 2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

 

VIII.       ASISTENȚĂ ȘI RECLAMAȚII

8.1. Călătorul poate solicita asistența Alde Tour, folosind unul din următoarele mijloace:

a) apelând la serviciul de asistență al Alde Tour la tel. 0040.722.722.720;

b) prin telefon la agenția Alde Tour de la care s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de la cap. VIII pct. 8.2. lit. c).

8.2. Călătorul informează fără întârzieri nejustificate Agenția, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Informarea/ reclamația se va face de către călător, folosind unul din următoarele mijloace:

a) apelând la serviciul de asistență al Alde Tour la tel. 0040.722.722.720;

b) prin e-mail la adresa: rezervari@aldetour.ro;

c) prin telefon la agenția Alde Tour de la care s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de mai jos:

Alde Tour 1 - Reșița, Bld. Republicii, Nr. 8, CS, România, EU, tel: 0040.720.231.201;

Alde Tour 2 - Reșița, Nera Shopping Center, Etaj 1, CS, România, EU, tel: 0040.729.741.740.

Termenul de soluționare a reclamației este de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării de către Alde Tour a reclamației.

8.3. În cazul în care unul dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care:

a) neconformitatea nu poate fi remediată;

b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă Agenția în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului, unor terțe persoane sau unor cauze imprevizibile și inevitabile, după cum este prevăzut la art. V pct. 5.3. din prezentul contract.

8.4. În cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenția de turism organizatoare refuză să remedieze neconfirmitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

8.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere și după caz, poate să ceară reducerea prețului și/ sau despăgubiri.

 

IX.       ASIGURĂRI

9.1. Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/ 2018, călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvenței Alde Tour pentru pachetele de servicii de călătorie în care Alde Tour are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A., Aleea Alexandru, Nr. 51, Sector 1, București, tel.: 0040.21.405.74.20. Polița de asigurare în cazul insolvenței: Seria I Nr. 54965, emisă de S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A., cu valabilitate în perioada: 19/03/2020 - 18/03/2021, este afișată pe pagina web: www.aldetour.ro.

9.2. Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

9.2.1. În cazul producerii evenimentului asigurat, călătorul va solicita Alde Tour anterior depunerii cererii de despăgubire, un document prin care acesta să ateste faptul că nu a fost, nu este și nu va fi în măsură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat.

9.2.2. În termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A. cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

Documentele justificative constau în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) fotocopiile de pe documentele de plată aferente contractului privind pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie asociate (chitanțe, oridine de plată etc.);

c) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;

d) documentul prin care Alde Tour să ateste faptul că nu a fost, nu este și nu va fi în măsură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat, menționat la cap. IX pct. 9.2.1. de mai sus.

9.2.3. Despăgubirea aferentă fiecărui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat nu poate depăși cuantumul sumelor achitate, precum și contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

9.2.4. Despăgubirea aferentă poliței de asigurare în cazul insolvenței, va fi plătită beneficiarilor care justifică dreptul la plata acesteia și care au depus în termenul menționat la cap. IX pct. 9.2.2. de mai sus, în limita sumei asigurate în poliță, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii de către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a documentelor justificative pentru toți beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere menționat la cap. IX pct. 9.2.2. de mai sus.

9.2.5. În cazul în care cuantumul prejudiciilor depășește, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurată stabilită prin poliță, indiferent de numărul beneficiarilor, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărui beneficiar, proporțional cu raportul dintre suma asigurată stabilită prin poliță și totalul cuantumului prejudiciilor.

9.2.6. Despăgubirea se plătește în moneda în care beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referință B.N.R. din ziua producerii evenimentului asigurat.

9.2.7. În cazul în care după plata despăgubirii, Alde Tour executa obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat și/ sau returnează sumele achitate și/ sau cheltuielile de repatriere către călător, călătorul are obligația de a restitui S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A. despăgubirea primită, în termen de 5 zile lucrătoare.

9.3. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare.

9.4. Punctul de contact central care facilitează cooperarea administrativă și supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfășoară activități în mai multe state membre: Ministerul Turismului, Bld. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, București, tel.: 0040.21.303.78.37, e-mail: registratura@mturism.ro, pagină web: www.turism.gov.ro.

 

X.       DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA ȘI POT FI URMĂTOARELE: 

a) bonul de comandă;

b) voucherul, biletul de odihnă/ tratament, biletul de excursie, biletul de avion, oferta, formularul de informare preconttractuală;

c) programul turistic;

d) cataloage, pliante, oferte, alte înscrisuri puse la dispoziția călătorului de către Agenție, în format tipărit sau pe suport electronic.

 

XI.       PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Datele cu caracter personal ale călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului U.E. nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Călătorul va furniza Agenției datele personale solicitate și este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării și monitorizării prezentului contract de către Agenție. De asemenea, călătorul declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoțesc, după caz.

11.2. Călătorul are dreptul de acces și de informare privind datele personale și dreptul de a corecta/ modifica orice astfel de date, dreptul de opoziție, precum și dreptul de a solicita portarea sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției.

11.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.

11.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției, unele date cu caracter personal ale călătorului pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de transport, cazare sau alte servicii de călătorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și să primească astfel de informații.

11.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru:

a) a împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi: citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare, divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate, utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date;

b) a se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;

c) a înregistra când și cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) a se asigura că în timpul transmiterii de date cu caracter personal și al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare;

e) a delimita zonele de acces astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situația în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziții legale.

 

XII.       PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR - S.A.L.

12.1. Soluționarea alternativă a litigiilor - S.A.L. - reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

12.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - A.N.P.C. - are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activități în care A.N.P.C. este competentă.

12.3. Cererea de aplicare S.A.L., lista de consilieri S.A.L., procedura S.A.L. și legislația aplicabilă poate fi consultată la pagina web: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal.

 

XIII.       DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

13.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/ 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

13.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

13.4. Călătorul declară ca Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/ 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției.

13.5. Călătorul declară că Agenția l-a informat în prealabil cu privire la situația generală a țării de destinație, iar călătorul și-a asumat răspunderea de a verifica alertele de călătorie la pagina web: http://www.mae.ro/travel-alerts.

13.6. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generală, iar în situația în care bonul de comandă - parte integrantă a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt în neconcordanță cu prevederile prezentului contract, prevederile bonului de comandă vor prevala.

13.7. Litigiile apărute între părți care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate pe cale judecătorească.

13.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

 

Agenția Alde Tour

S.C. Alde Voyage S.R.L.


Reprezentantul

 

Călătorul